ضمانت نامه،خرید ضمانت نامه،دیسکانت ضمانت نامه،تهاتر ضمانت نامه،ذینفع،ریزش ضمانت نامه،وصول ضمانت نامه،تبدیل ضمانت نامه،تهیه ضمانت نامه،واگذاری ضمانت نامه،کارسازی ضمانت نامه،تعهد پرداخت،حسن انجام کار،مزایداه،مناقصه،بانک،بانک مرکزی،موسسات مالی،وکیل،موسسه حقوقی،دادگاه،وزارت دادگتستری،قوه قضائئیه،وزارت،گروه وکلا،وکلا،کانون،حمایت،دادگاه،دپارتمان حقوقی،حقوق،حقوقی،شورا،مجلس،نهاد،ادارات،اداره،ارگان،مراجع،تجدید نظر،شعبه،رسمی،رسمیت،خانواده،کودکان،کودک،مجازات،جزا،بین الملل،اقامت،مهاجرت،موسسات حقوقی،موسسه حقوقی بین امللی پردیس الله داد،پردیس،گروه قضایی،گروه حقوقی،بانک،ضامن،سود،ضرر،شرایط ضمانت نامه،پردیس الله داد،وکالت،وکیل مالی،حسام الله داد،موسسه،حسام الله داد، احسان الله داد، جردن،پم،41781

ضمانت نامه

 

ضمانت نامه 

ارکان ضمانت نامه 

ضمانت‌ نامه شرکت در مناقصه

ضمانت‌ نامه شرکت درمزایده 

ضمانت‌ نامه استرداد کسور وجه الضمان 

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات
 
ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت
 
ضمانت نامه تعهد پرداخت 
 
وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه
 
شرایط متقاضیان برای صدور ضمانت نامه
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعریف ضمانت نامه :

ضمانت نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فی مابین ذینفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده می گیرد که در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوی ضمانت خواه با اعلام ذینفع قبل از انقضای سررسید ضمانت نامه، بانک مبلغ مذکور را در وجه ذینفع پرداخت نماید.

 

ارکان ضمانت نامه :

متقاضی (مضمون عنه) یا ضمانت خواه

ذینفع (مضمون له)

ضامن (ضمانت کننده)

وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)

موضوع ضمانت نامه

سررسید (روز پایان ضمانت نامه)

 
الف) ضمانت‌ نامه شرکت در مناقصه :


کارفرمایان جهت واگذاری پروژه‌ها به اشخاص دیگر به پایین‌ترین قیمت، اقدام به برگزاری مناقصه نموده و برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در منافصه ،ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را از پیمانکار دریافت می‌نمایند .

این ضمانت‌نامه به ذینفع (کارفرما) اختیار میدهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و موجب ورود خسارت گردد ، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید .

ب) ضمانت‌ نامه شرکت درمزایده :

چنانچه م‍وسسه یا سازمانی قصد فروش کالا و خدمات یا اموال را به بالاترین قیمت داشته باشد ، اقدام به برگزاری مزایده نموده و برای اطمینان از ایفای تعهدات شرکت کنندگان در مزایده ، ضمانت‌نامه شرکت در مزایده اخذ می نماید.

این ضمانت‌نامه به ذینفع اختیار میدهد در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید و موجب ورود خسارت گردد ، وجه ضمانت‌نامه را از بانک دریافت نماید .


پ) ضمانت‌ نامه استرداد کسور وجه الضمان :

پیمانکاران درهر مقطع از پروژه لیست هزینه‌های انجام شده را برای کارفرما ارسال که پس از تایید کارفرما وجه هزینه ها را دریافت نموده ولی درصدی از هزینه‌ها، نزد کارفرما کسر و باقی می ماند تا پس از طی مهلتی که کار انجام شده کاملاًمورد تأیید وی قرار گیرد مجدداً به پیمانکار پرداخت گردد.

چنانچه قبل از این مهلت، پیمانکار بخواهد این کسور را دریافت نماید، به درخواست پیمانکار ضمانت‌نامه‌ استردادکسوروجه الضمان به او ارائه می‌گردد .

ت) ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات: (حسن اجرای کار)

به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه‌ها، کارفرمایان درخواست ارایه ضمانت‌نامه از سوی پیمانکاران را می‌نمایند ،درنتیجه این ضمانت‌نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی می‌ماند ،این نوع ضمانت‌نامه را ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات می‌نامند.

ث) ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت : (پیش پرداخت)

پس از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار و یا در هر مقطعی از پروژه ممکن است پیمانکار قسمتی ازبهای قرارداد را جهت شروع کار بعنوان پیش پرداخت از کارفرما درخواست نماید در اینصورت کارفرما با اخذ ضمانت نامه استرداد پیش‌پرداخت وجه مربوطه را به پیمانکار پرداخت می نماید.

ج) ضمانت نامه تعهد پرداخت :

این نوع ضمانت‌نامه‌ها به منظور قبول پرداخت دین یک شخص در سررسید معین از طرف بانک به نفع طلبکار صادر می شود و اگر بدهکار بدهی خودرا به موقع به طلبکار پرداخت نکند، طلبکار میتواند مطالبات خودرا به مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه از بانک دریافت نماید .

ضمانت نامه های صادره به نفع سازمان امور مالیاتی و ضمانتنامه‌های حوزه نظام وظیفه از نوع ضمانت­نامه تعهد پرداخت می باشند.

چ)  ضمانت‌ نامه گمرکی :

واردکنندگان، به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و بابت عوارض و دیگر هزینه های مربوطه می توانند ضمانت نامه گمرکی به ذینفعی گمرکات کشور ارائه نمایند .


انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی به شرح ذیل می باشد:

درجه 1 : وجه نقد ، طلا ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه دولتی ، اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سپرده سرمایه گذاری مدت دار ، حساب های پس انداز    قرض الحسنه نزد بانک، گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص ، اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه

درجه 2: اموال غیر منقول ، سهام شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشد ، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک‌ها.

درجه 3 : سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث ، قراردادهای ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث.


تبصره1 : در مورد شرکتهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای وابسته به آنها بانک می تواند سفته شرکت با نهاد در وجه بانک را قبول نمابد.

 

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه:

 اشخاص حقوقی:

ارائه تصویر اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره، امضاءهای مجاز  سرمایه،  شرکت و مرکزاصلی شرکت در روزنامه رسمی.

تقاضای صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شرکت به انضمام نامه ذینفع و یا قرارداد منعقده با ذینفع و با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.

ارائه مشخصات کامل شناسنامه ای (اعضای هیئت مدیره) و ارائه تصویر اسناد مناقصه ای (در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها درمورد ضمانت نامه حسن انجام کار و پیش پرداخت.

داشتن حساب و حتی المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چک برگشتی و تسهیلات معوق متقاضی و ضامن و اعتبار سنجی مشتریان

تعیین مبلغ سپرده نقدی ضمانت نامه، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثایق و تضمینات و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.

 اشخاص حقیقی:

ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی.

تقاضای صدور ضمانت نامه و تهیه و تنظیم فرم، پیشنهاد ضمانت نامه با قید نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.

اعتبار سنجی متقاضی و ضامنین.

ارائه مدارک شغلی.

تعیین مبلغ سپرده نقدی و نوع وثایق و میزان آنها، متعهدین قرارداد و ضامنین و سررسید ضمانت نامه.


کلیدواژه‌ها:گروه : دپارتمان مالی و اعتباری - تاریخ : 1395/06/10 - تعداد بازدید : 4746 -- گزارش ایراد در سایت


بازگشت بازگشت به صفحه نخست
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای پردیس الله داد محفوظ است.